Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty

1. Výpis z rejstříku

2. Stanovy

3. Domovní řád

4. Ceník administrativních úkonů

3. Domovní řád

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných prostor domů ve vlastnictví „Bytového družstva Školní 670“. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je pro tuto oblast stanovena občanským zákoníkem, stanovami družstva a nájemní smlouvou. Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny obyvatele domu.

 

Čl. II

Základní pojmy

 

1.                  Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.                  Nebytovými prostorami jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a apod.). Nebytovými prostorami nejsou příslušenství bytu ani společné prostory domu.

3.                  Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).

4.                  Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kolárny, prádelny, sušárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace a elektřiny.

 

Čl. III

Práva a povinnosti

 

1.                   Práva a povinnosti z nájmu bytu vyplývající upravuje obecně §2201–2331 nového občanského zákoníku a stanovy družstva, usnesení členských schůzí a tento domovní řád.

2.                  Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3.                   Nájemce družstevního bytu (podílový vlastník i nečlen družstva) je povinen byt udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, provádět jeho potřebnou údržbu a opravy a řádně pečovat o vybavení společných prostor. Není oprávněn provádět v bytě bez souhlasu představenstva a příslušného stavebního úřadu stavební úpravy, ani úpravy na rozvodech energií a médií ani jiné změny podléhající ohlašovací povinnosti, bez povolení či ohlášení dle stavebního zákona, jimiž by došlo ke změně vzhledu domu, ohrožení statické bezpečnosti, přemístění příček bytu nebo narušení činnosti technického zařízení domu apod. Nečlen družstva, který užívá byt na základě přechodu práv a povinností z původního vlastníka, není oprávněn provádět změny při obsazování bytu jinými osobami, než které v bytě bydlely před změnou vlastnictví. Taková změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva a majitele členského podílu družstva.

4.                  Pověřený zástupce družstva je oprávněn vstoupit do bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu nebo nebytového prostoru, k provedení odečtu, kontroly případně výměny měřidel tepla, vody, deratizace apod. Družstvo dá písemně alespoň pět dnů předem vědět datum konání takové akce, aby byl zajištěn přístup do všech bytů a nebytových prostor ve vhodné, předem určené době.  Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví a majetku osob, bezprostředně hrozící velká škoda na majetku), bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o tomto zásahu písemný protokol (který podepíší všichni účastníci akce).

5.                  V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. se doporučuje v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

6.                  Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

7.                  Nájemce (člen, uživatel) bytu je povinen označit vstupní dveře bytu a dopisní schránku řádnou jmenovkou nebo číslem bytu. Také je povinen nejpozději do 7 dnů ohlásit představenstvu změny osob užívajících byt.

 

Čl. IV

Držení domácích zvířat

 

1.                  Nájemce nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Chovat domácí a jiná zvířata je dovoleno jen, pokud tato zvířata a jejich chov nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a nenarušují užívací práva ostatních obyvatel domu. Pokud nájemce bytu chová nebezpečné (např. jedovaté) zvíře, je povinen to oznámit představenstvu a mít u sebe protilátku.

2.                   V případě opakovaných oprávněných stížností obyvatelů domu je vlastník nebo nájemník povinen počet chovu zvířat v bytě omezit nebo zcela zrušit. Nesplněním této povinnosti dojde k naplnění skutkové podstaty přestupku proti pořádku, který je představenstvo družstva povinno oznámit přestupkové komisi Městského úřadu Neratovice.

3.                  Chovat jakékoliv zvířectvo ve sklepech, na chodbách a jiných prostorách domu je zakázáno.

 

Čl. V

Užívání společných částí domu a okolí

 

1.                  Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě.

2.                  Prostory schodiště a chodby jsou únikovými cestami v případě požáru. Tento prostor nesmí být zastavěn (židle, botníky, skříně, květiny apod.). Pokud budou i přes upozornění tyto cesty blokovány, může dojít k odstranění všech překážek na náklady majitele. Pokud nebude jasný majitel, dojde k jejich odstranění na náklady družstva a v konečném ročním vyúčtování je představenstvo oprávněno zahrnout tyto náklady do vyúčtování všem nájemníkům.

3.                  Nájemníci jsou povinni zejména:

a)                  Zajistit přístup k uzávěrům, rozvodným zařízením, měřidlům apod.

b)                  Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany. Zajistit přístup požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití.

c)                  Zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, hořlavé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.

d)                 Zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

e)                  Kola a kočárky neumísťovat ve společných prostorách, ale pouze v místech k tomu určených.

f)                   Nájemci nejvyššího patra jsou povinni při zahájení topné sezóny a během topné sezóny odvzdušňovat ústřední topení.

g)                  Zamykat společné prostory (vchod do sklepů, kolárny apod.).

1.                  Na střechy domů mohou vstupovat pouze oprávněné nebo pověřené osoby za účelem kontroly, provedení opravy nebo údržby. Jiným osobám je vstup na střechu zakázán.

2.                  Větrání bytů do vnitřních společných prostor domu není dovoleno.

3.                   Prádlo a ostatní textilie je možné sušit v sušárně, z oken vlastních bytů a na balkonech přístupných z chodby, kde je ale zároveň povoleno kouřit. Nájemníci si ze společných balkonů co nejdříve po uschnutí prádlo odstraní.

 

Čl. VI

Vyvěšování a vykládání věcí

 

1.                  Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce (např. balkony, fasádu, okna, střechy, anténní stožár, apod.) jakákoliv zařízení a předměty.

2.                  Květiny na balkonech, v oknech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala ostatní nájemce ani nepoškozovala jejich majetek a zařízení.

3.                  Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén, satelitů apod. je třeba předchozího písemného souhlasu představenstva družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stav nemovitosti, bezpečnost v okolí anebo ruší jeho vzhled, a to i přesto, že byl předchozí souhlas dán představenstvem.

 

Čl. VII

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 

1.                  Nájemce a osoby s ním společně bydlící, jakož i jejich návštěvy, jsou povinni udržovat pořádek v domě a jeho okolí.

2.                  Nájemce a osoby s ním společně bydlící, jakož i jejich návštěvy, nesmí házet z oken a balkonů jakékoliv předměty, jakož i nedopalky cigaret.

3.                  Vyklepávat koberce, rohožky a ostatní věci z oken není dovoleno.

4.                  Ve všech společných prostorách domu (chodba, sklepní prostory apod.) je zakázáno kouřit, plivat, kreslit po zdech, odhazovat odpadky. Kouření je povoleno pouze na balkonech.

5.                  Pokud dojde k mimořádnému znečištění jednotlivým uživatelem bytu či nebytového prostoru, je uživatel povinen toto znečištění odstranit či zajistit úklid na své náklady. Tato povinnost se vztahuje i na odstranění nečistot způsobených chovem domácích zvířat. V případě, že zjištěný nájemce neuklidí znečištěný prostor, je představenstvo oprávněno zajistit úklid a účet poukázat nájemci, nebo jej zahrnout do ročního vyúčtování. V případě, že nebude odpovědný nájemce zjištěn, je představenstvo oprávněno na náklady družstva zajistit úklid a v konečném ročním účtování jej zahrnout do vyúčtování všech nájemníků.

6.                   Nájemce odpovídá za škody způsobené jím a osobami s ním žijícími ve společné domácnosti, jakož i jejich návštěvami, které vzniknou na majetku družstva. Opravu takových škod zajistí nájemce, který škodu způsobil (nebo jeho návštěva). V případě neprovedení opravy zajistí opravu družstvo a nájemce je povinen ji následně uhradit.

7.                  Uživatel bytu je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho bytě a rozšiřování po domě. Výskyt hmyzu a jiných škůdců je povinen neprodleně oznámit představenstvu družstva, anebo na správu domu k zajištění příslušného zásahu. Pokud nájemník nenahlásí výskyt hmyzu, bude mu účtována sankce dle sazebníku.

8.                  Pravidelné úklidové práce v domě budou zajištěny určenou osobou nebo firmou, která bude svoji činnost vykonávat na základě uzavřené smlouvy s Bytovým družstvem.

 

 

 

Čl. VIII

Otevírání a uzavírání domu

 

1.                  Nájemníci jsou povinni uzavírat dům po celý den a od 22:00 uzavřít balkonové dveře v dolním patře.

2.                  Každý nájemce obdržel klíč od vchodu, od kolárny a vstupních sklepních dveří. V případě poškození kteréhokoliv z těchto zámků budou nové klíče hrazeny nájemníky.

3.                  Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně střechy, vzduchotechniky a hlavních uzávěrů jsou podle rozhodnutí představenstva uloženy u členů představenstva. Klíč od sušárny bude k zapůjčení u určené osoby vyvěšené na nástěnce.

 

Čl. IX

Klid v domě

 

1.                  Nájemci jsou povinni užívat byt i společné prostory v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali hlukem ostatní nájemce. V době od 22:00 do 6:00 jsou nájemníci povinni dodržovat noční klid. Uživatelé bytu jsou odpovědní i za hluk, který mohou způsobovat zvířata žijící s nimi.

2.                  V době od 19:00 do 8:00 hod, v sobotu od 17:00 do 9:00 jsou nájemci bytů i nebytových prostor povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která působí hluk (vrtání, bourání apod.). V neděli a ve svátky platí zákaz hluku po celý den. Je však možné požádat o výjimku na dobu nezbytně nutnou.

 

Čl. X

Závěrečná ustanovení

 

1.                  Domovním řádem nejsou dotčena práva povinnosti vyplývající z obecných právních předpisů.

2.                  Ustanovení domovního řádu se vztahuje na všechny členy i nečleny družstva, jejich rodinné příslušníky a jejich návštěvy, kteří byt v majetku družstva oprávněně užívají.

3.                  Za opakované porušování domovního řádu a interních předpisů hrozí nájemníkům sankce, vyloučení z družstva či vypovězení nájemní smlouvy.

4.                  Tento domovní řád byl schválen na členské schůzi družstva dne 03.12.2018

5.                  Tento domovní řád nabývá platnosti od ledna 2019

 

Předsedkyně Bytového družstva ……………………………………

 

Místopředsedkyně Bytového družstva ………………………………

 

 

 

4. Ceník administrativních úkonů

 

 

Bytové družstvo Školní 670

 

variabilní symbol

Pro potřeby identifikace platby ( banka / pokladna ) prosíme, uvádějte vždy variabilní symbol ve:

formátu číslo bytu + položka ceníku

( symboly xx nahraďte číslem bytu)

například: byt č. 01 platí položku 04 Poplatek za administraci

 Variabilní symbol je 0104

 

V.symbol

KAPITOLA

Cena v Kč

 

PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ, změny členství, evidence

 

XX01

Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu v přímé linii příbuzenské ( rodiče – děti, sourozenci – sourozenci, prarodiče – vnoučata ) a dále v případě převodu mezi registrovanými partnery, druhem a družkou pokud tito sdílí společnou domácnost minimálně po dobu dvou let.

500,-

XX02

Poplatek za administraci a vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu při převodu členského podílu na ostatní fyzické osoby. 

5000,-

XX03

Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy a smlouvy o dalším čl. vkladu

500,-

 

PODNÁJEM nebo výměna DRUŽSTEVNÍHO BYTU

 

XX04

Poplatek za schválení podnájmu družstevního bytu. Včetně vydání potvrzení o podnájmu. Platí i v případě změny podnájemníka

2000,-

XX05

Neoznámení podnájmu bytu nebo dalšího člena v domácnosti (déle jak 2 měsíce)

10 000,-

 

STAVEBNÍ A DALŠÍ podstatné ÚPRAVY V DRUŽSTEVNÍM BYTĚ

 

XX06

Poplatek za vydání souhlasu bytového družstva se stavebními úpravami v bytě

500,-

XX07

Poplatek za vydání souhlasu se stavebními úpravami nebytových či společných prostor za účelem podnikání

1000,-

XX08

Poplatek za porušení ujednání obsažených v souhlasu s rekonstrukcí bytu, společných či nebytových prostor.

Poplatek za stavební úpravy realizované bez souhlasu BD a dodatečné vystavení povolení

50 000,-

 

OSTATNÍ

 

XX09

Písemná upomínka pozdních úhrad plateb

100,-

XX10

Zaslání výstrahy před vyloučením z družstva

1000,-

XX11

Vyhotovení splátkového kalendáře

50,-

XX12

Poplatek za vytištění dokumentů pro vlastní potřebu člena bytového družstva - interní dokumenty , a jiné

10,- za list

XX13

Poplatek za vystavení potvrzení o členství v družstvu – víc jak 1x za rok

100,-

XX14

Poplatek za druhé a další porušování stanov a řádů BD

10 000,-

XX15

Poplatek za umístění reklamy – okno,  dveře, fasáda domu se souhlasem BD

1x/rok smlouva

XX16

Poplatek za vyhotovení náhradního klíče

200,-

Ten to ceník je stejný pro členy / nečleny a byl schválen na členské schůzi dne 14.02.2019

Úkony prováděné hromadně pro všechny členy družstva nejsou zpoplatňovány.